Hekurudhat e Kosovës
Misioni i Hekurudhave të Kosovës është që të operoj rrjetin hekurudhor të Kosovës, ti rris dhe mirëmbajë vijat hekurudhore për operim (shërbime për transportin e mallrave dhe sipas mundësive edhe për pasagjerë) bazuar në standardet e Unionit Evropian.
http://www.kosovorailway.com