Albanian Courier
Albanian Courier - Shoqeri private POSTARE me kapital teresisht shqiptar. U themelua ne Tirane ne Dhjetor te 2003. Krijimi i shoqerise erdhi si rezultat i mungeses ne tregun postar te nje ofruesi sherbimesh postare te shpejta brenda vendit dhe qytetit me qellimin e mbulimit te te gjithe teritorit te Republikes se Shqiperise . tani shoqeria eshte e pranishme ne te gjithe teritorin e Repiblikes ,ne te gjitha qytetet dhe pikat Unionnet dhe me ane te rrjetit te saj te transportit ka nje mbulim maksimal te teritorit gjeografik.
http://www.albaniancourier.al

Posta Shqiptare
Posta Shqiptare.
http://www.postashqiptare.al