INET
Shitje dhe instalim e sistemeve të sigurimit - alarme të vjedhjes dhe të zjarrit, videovëzhgim me kamera/CCTV, kontrollë e qasjes, video/interfoni, alarme të artikujve - kundër vjedhjes në dyqan etj. Sisteme për fikje automatike të zjarrit me gas. Instalime të rrjeteve kompjuterike dhe telefonike. Centrale telefonike VoIP. Shitje dhe instalim i komponenteve për automatikë industriale të prodhuesit japonez OMRON.
http://www.inetkosova.com

NPT RIMA
"NPT RIMA" është ndërrmarja private kryesore kosovare për furnizimin në sektorin e energjetikës, veglave dhe marketingut, e themeluar në vitin 2000 "NPT RIMA" është zhvilluar suksesshëm në një ndërmarrje moderne, që ofron diapazon të plotë të shërbimeve dhe përmbajtjes së integruar në (Enxhiniering).
http://www.rima-ks.com