Faqja zyrtare e Presidentit të Republikës së Kosovës
Faqja zyrtare e Presidentit të Republikës së Kosovës.
http://www.president-ksgov.net

Institucioni i Ombudspersonit në Kosovë
Ne jemi një organizatë e pavarur me mandat të trajtimit të shkeljes së Drejtave të Njeriut dhe keqperdorimit të autoritetit nga Institucionet publike të Kosovës. Ne bëjmë hetime, lëshojmë raporte dhe sigurojmë shërbime ligjore dhe avokim publik. Institucioni pranon dhe heton ankesat e çdo kujt në Kosovë, dhe të gjitha shërbimet tona sigurohen pa pagesë.
http://www.ombudspersonkosovo.org/?cid=1,1

Komisioni Qendror Zgjedhor - KQZ
Komisioni Qendror Zgjedhor (KQZ) është themeluar me Rregulloren e ndryshuar të UNMIK-ut 2000/21 të datës 18 prill 2000 dhe është përgjegjës për administrimin e zgjedhjeve në Kosovë. Roli i KQZ-së është rregullimi i procesit zgjedhor nëpërmjet miratimit të Rregullave Zgjedhore dhe mbikqyrjes së të gjitha aspekteve të procesit për të siguruar që zgjedhjet përmbushin standardet ndërkombëtare.
http://www.cec-ko.org

Kryeministri i Kosovës
Mirë se vini në web-faqen e Zyrës së Kryeministrit të Kosovës.
http://www.ks-gov.net

Kushtetuta e Kosovës
Kushtetuta është gurëthemel i shoqërisë demokratike. Hartimi i një dokumenti të tillë të rëndësishëm dhe të ndjeshëm është detyrë delikate e cila duhet të ndërmerret si pjesë e një procesi më të gjatë dhe të koordinuar.
http://www.kushtetutakosoves.info

Kuvendi i Kosovës
Mirë se vini në faqen e Kuvendit të Kosovës në internet. Puna e organit legjislativ të Kosovës është transparente, prandaj në këtë faqe do të gjeni informata për punën e deputetëve në seanca plenare, për ligjet në procedurë, për ligjet e miratuara dhe ato të amandamentuara, për aktivitetet e kryetarit të Kuvendit të Kosovës, të Kryesisë, të komisioneve dhe të grupeve parlamentare, si dhe oraret e planifikuara të aktiviteteve. Do t'i gjeni edhe rezolutat, deklaratat dhe vendimet e rëndësishme të Kuvendit të Kosovës.
http://www.kuvendikosoves.org

Ministri e Energjisë dhe Minierave e Kosovës
Web faqja zyrtare e Ministrisë së Energjisë dhe Minierave.
http://www.mem-ks.com

Ministria a Punëve të Brendshme e Kosovës
Web faqja zyrtare e Ministrisë së Punëve të Brendshme.
http://www.mpb-ks.org

Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural
Web faqja zyrtare e Ministrisë së Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural.
http://www.mbpzhr-ks.org

Ministria e Drejtësisë
Web faqja zyrtare e Ministrisë së Drejtësisë së Kosovës.
http://www.md-ks.org

Shko tek faqja: 1 2 3