Gjuha shqipe - Suedi
Faqe zyrtare e Entit shkollore te Suedise per mesuesit, prinderit dhe nxenesit shqiptar ne Suedi dhe vendet tjera Nordike.
http://modersmal.skolutveckling.se/albanska/

Instituti për Kërkime Rinore
OJQ “Instituti për Kërkime Rinore” me zyre në Podujevë ka filluar të funksionoj në 6 mujorin e dytë të 2009-tës, fokus primar do të ketë përmisimin e gjendjes së rinisë kosovare, pastaj si fokuse sekondare do të merret edhe me • Të drejta të fëmijëve; • Kulturë; • Edukim/Trajnim; • Integrime Europiane; • Ndërtim të Paqes; • Hulumtime & Analiza; • Sport.
http://www.ikr-ks.org

Management and Development Associates
MDA ofronë shërbimet vijuese të konsulencës: - Konsulencë e Biznesit - Konsulencë e Marketingut - Konsulencë për Resurse Njerëzore - Konsulencë për Menaxhim të Kualitetit - Konsulencë për Menaxhimin e Ngjarjeve - Management Training
http://www.seemda.com

Qendra për Arsim e Kosovës
Qendra për Arsim e Kosovës është organizatë lokale jo-qeveritare dhe jopërfituese e themeluar nga Fondacioni Kosovar për Shoqëri të Hapur (KFOS) dhe e regjistruar në Kosovë. Mjetet financiare sigurohen nga donacionet, fushatat bëmirëse ose përfitimi nga aktivitetet ekonomike të ndërmarra me qëllim të përkrahjes së aktiviteteve jopërfituese të KEC.
http://www.kec-ks.org

Qendra për Edukim dhe Përparim - QEP
Qendra për Edukim dhe Përparim është organizatë e paanshme që ka si synim parësor përparimin e gjuhës shqipe. "Gjuha shqipe dhe kompjuteri" është projekti ku përmblidhet tërë aktiviteti gjuhësor dhe kompjuterik i QEP-it. Themelues dhe drejtor i QEP-it është Lulëzim Shishani. Merita të veçanta për sukseset e QEP-it kanë bashkëpunëtorët e vyeshëm si nga fusha e gjuhësisë, ashtu edhe nga ajo e teknologjisë. Aktiviteti shkencor i Qendrës për Edukim dhe Përparim nuk do të ishte i mundur pa
http://www.gjuha-shqipe.com