2M Consulting
Shërbimet tona fokusohen në këto fusha: - Implementimi i ISO 9001 - Implementimi i ISO 27001 - Implementimi i ISO 14001 - Implementimi i OHSAS 18001 - CE Marking - Vlerësim i Bizneseve - Vlerësim i Pronave - Menaxhimi i Projekteve - Studimi i Fizibilitetit - Plane të Biznesit - Plane të Marketingut - Hulumtim të Tregut
http://www.2m-pro.com

Instituti Për Financa dhe Menaxhment
Instituti për financa dhe menaxhment, i themeluar në vitin 2003, është institucion joqeveritar që merret me hulumtime në fushën e ekonomisë, financës, dhe menaxhmentit. Këto fusha janë me rëndësi të madhe për zhvillimin ekonomik dhe rritjen ekonomike, kalimin në ekonominë e tregut, dhe përmbushjen e kërkesave për integrim në Bashkimin Evropian.
http://www.ifm-ks.com

Integra Consulting
Hulumtime dhe analiza tregu; Shërbime dhe konsultime për biznes dhe ndërmarrësi; Trajnime në kontabilitet, financa, marketing, menaxhim, dhe ndërmarrësi; Shërbime të kontabilitetit dhe analiza financiare; Vlerësimin e kapaciteteve organizative; Plane biznesi dhe marketingu; Këshilla për tatime dhe legjislacionin komercial në Kosovë, etj,
http://www.integra-consulting.net

Management and Development Associates
MDA ofronë shërbimet vijuese të konsulencës: - Konsulencë e Biznesit - Konsulencë e Marketingut - Konsulencë për Resurse Njerëzore - Konsulencë për Menaxhim të Kualitetit - Konsulencë për Menaxhimin e Ngjarjeve - Management Training
http://www.seemda.com

Oda Ekonomike e Kosovës
Mirë se vini në Ueb faqen e Odës Ekonomike të Kosovës. Oda Ekonomike e Kosovës është institucion në shërbim të ekonomisë kosovare, partner konstruktiv i Institucioneve shtetërore të Kosovës, partner në dialogun social si dhe promotor i zhvillimit ekonomik dhe politikave të mira makroekonomike.
http://www.oek-kcc.org