Aurora
Material dhe paisje per zyre, Paisje per shkolle, Kartolina, ftesa dhe urime, Toner per printer, Fotokopje dhe Fax, Liberlidhje, plastifikim dhe vizitkarta, Libra dhe formular per kontabilitet, Fotokopje, Printim, Pllotim dhe Skenim, Servisim per aparatet fotokopjuese dhe plloter.
http://www.aurora-ks.com

Europrinty
Europrinty shtypshkronje dhe material zyrtar.
http://www.europrinty.net