Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike të Kosovës
Është formuar në vitin 1925. Është Institucioni më i lartë shëndetësor, profesional dhe shkencor i Kosovës. Është Institucion Shëndetësor që përgatit dhe zbaton strategjinë e shëndetit publik (Masat higjieniko - sanitare, masat profilaktiko - kunderepidemike, socialo mjekësore, promovimin e shëndetit, edukimin dhe arsimimin shëndetësor, kontrollën e kulitetit të ujit, ajrit, ushqimit, PZI (programi i zgjëruar i imunizimit), politikën shëndetësore dhe ekonomiken shëndetësore, informimin shëndetësorë) në mbarë territorin e Kosovës. Instituti zhvillon punën hulumtuese-shkencore dhe organizon përkryerjen profesionale të punëtorëve shëndetësor.
http://www.iph-kosova.org

Qendra Radiologjike Intervente Zogiani
Qendra Radiologjike Intervente Zogiani filloi punën me 10 shtator 2001, si Rentgen Kabinet me emrin "EKR Graniti dhe Drini", e cila u transformua në maj 2004 në "Qendra Radiologjike Intervente Zogiani". Në Kosovë dhe regjion kjo është qendra e parë radiologjike Intervente.
http://www.zogiani.com

Shërbimet e Shëndetit Mendor të Kosovës
Shërbime psikiatrike, shërbime psikologjike, shërbime psikosociale, psikoedukimi i familjes, teknika të ngritjes së vetëdijes, vizita shtëpiake, qëndrimi ditor, terapi individuale dhe grupore, aktivitete rehabilituese dhe aktivitete rekreative.
http://www.shendetimendor.org