Kategori të ngjajshme:

Banka Credins
Banka Credins ushtron aktivitetin e saj sipas Licences nr. 16, date 31.03.2003, leshuar nga Banka e Shqiperise per te ushtruar veprimtari bankare ne Republiken e Shqiperise.
http://www.bankacredins.com

Banka Credins - Ne Flasim Gjuhën Tuaj
CREDINS bank ushtron aktivitetin e saj sipas Licencës nr. 16, datë 31.03.2003, lëshuar nga Banka e Shqipërisë për të ushtruar veprimtari bankare në Republikën e Shqipërisë. Kapitali i CREDINS bank në fund të vitit 2009 sipas IFRS është 38.9 milion USD. CREDINS bank ushtron aktivitetin e saj duke respektuar me rigorozitet kuadrin ligjor të Bankës së Shqipërisë si dhe kuadrin e brendshëm rregullator të përcaktuar nga Këshilli i saj Drejtues dhe miratuar nga Asambleja e Aksionerëve.
http://www.bankacredins.com/

Banka e Kreditit e Shqipërisë
CBA - Credit Bank of Albania - Banka e Kreditit e Shqipërisë.
http://www.creditbankofalbania.com.al

Banka e Shqipërisë
Banka e Shqipërisë është banka qendrore e Republikës së Shqipërisë. Detyra kryesore e saj e përcaktuar në Ligjin për Bankën e Shqipërisë, është ruajtja e stabilitetit të çmimeve.
http://www.bankofalbania.org

Banka Ekonomike
Banka Ekonomike, sh.a. Prishtinë,që nga licensimi dhe rifillimi i punës në qeshor të vitit 2001 e deri në fund të tetorit të vitit 2006 ka hapur 7 degë dhe 23 nëndegë në tërë Kosovën. Me zgjerimin e rrjetit të Bankës janë krijuar kushtet për rritjen cilësore të shërbimeve bankare: hapja dhe menaxhimi i llogarive bankare, depozitat dhe kursimi, kreditë për persona juridikë e individual,qarkullimi i pagesave në vend dhe jashtë vendi, si dhe shërbimeve të tjera bankare.
http://www.bek-bank.com

Banka Kombëtare Tregtare
Banka Kombëtare Tregtare është një bankë tregtare me shërbime të plota bankare dhe nje total aktivesh prej 860 milion US$ duke u renditur si banka e dytë më e madhe në Shqipëri. BKT u ofron shërbime bankare sektorit publik, kompanive private dhe individëve.Ajo operon me një rrjet prej 33 degësh dhe agjencish në gjashtëmbëdhjete qytete të Shqipërisë.
http://www.bkt.com.al

Banka Popullore
Banka Societe Generale ka justifikuar besimin e klientëve të saj prej më shumë se 140 vitesh. Falë kësaj, ne jemi prezent në më shumë se 70 vende të botës. Eksperienca lokale dhe standartet botërore të veprimit, janë tashmë të arritshme edhe për ju, sepse tashmë, Banka Popullore është pjesë e grupit Societe Generale – grupi më i madh bankar në Shqipëri.
http://www.bpopullore.com

Banka Qendrore e Republikës së Kosovës
Ueb Faqja Zyrtare e Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës.
http://www.bqk-kos.org

BIA - Banka Italo Shqiptare
BIA - Banka Italo Shqiptare.
http://www.bia.com.al

ProCredit Bank Albania
ProCredit Bank është një bankë e orientuar drejt zhvillimit dhe që ofron shërbim të plotë bankar. Fokusi ynë është dhënia e kredive për sipërmarrjet mikro, të vogla dhe të mesme, sepse jemi të bindur që këto biznese krijojnë numrin më të madh të vendeve të punës dhe i japin një kontribut thelbësor ekonomive në të cilat operojnë.
http://www.procreditbank.com.al

Shko tek faqja: 1 2