Akademia Evolucion
Akademia Evolucion është Shkollë e Arteve Aplikative që ofron nivelin BACHELOR të studimeve, e themeluar në vitin 2005 si Instituti i Modës Evolucion. AE ofron studime me nivel të standardit europian, si dhe është shkolla e parë e Dizajnit të Modës, Kostumografisë, Dizajnit të Komunikimit - Multimedia, Fotografisë në tërë hapësirat shqiptare e licencuar nga MASHT ( nr. 503/02-1 ).
http://www.akademiaevolucion.com

Instituti për Studime Pjetër Budi
Instituti për Studime Pjetër Budi i bartë të gjitha marrëveshjet e Universitetit "Shën Klementi i Ohrit". Marrëveshjet ndërkombëtare që ka krijuar ky universitet me përvojë të gjatë me kompani dhe shtete të Evropës e SHBA-s
http://www.pjeterbudi.com

Kolegji Universitar Tempulli
ARSIMI PROFESIONAL - shkolla e mesme e lartë, niveli i III-të sipas ISCED-it. DEPARTAMENTI I INSTRUKTORËVE TË VOZITJES - ky shkollim i takon nivelit të IV-të sipas ISCED-it dhe përfshin të gjitha kategoritë e vozitjes. ARSIMI UNIVERSITAR - fakultetet që ofrojnë studime trevjeçare në lëmin e studimeve teknike, niveli i V-të, sipas ISCED-it. SHËRBIME PROFESIONALE TË CERTIFIKUARA NGA MASHT-i dhe MTPT-ja: Trajnimi për inspetues të kontrollimit teknik të automjeteve (të gjitha vijat)
http://www.tempulli.org

Kompania Arsimore Jo Publike KRISTAL
Kompania Arsimore Jo Publike KRISTAL, më e hershmja në fushën e arsimit, ka në veprimtarinë e saj arsimimin e brezit të ri. Ajo e shtrin aktivitetin e saj në disa prej qyteteve kryesore të vendit. Edukimi në strukturat arsimore përfshin arsimin parashkollor, 9 vjeçar, të mesëm dhe universitar. Në të gjitha ciklet e formimit të brezit të ardhshëm ofrohet nivel i lartë mësimdhënie, trupë pedagogjike profesioniste, bazë didaktike bashkëkohore dhe shërbime të ndryshme.
http://www.kristal.edu.al

Universiteti "LUARASI"
Universiteti "LUARASI" u themelua me Vendimin e Këshillit të Ministrave nr. 611, datë 11.09.2003 (botuar në Fletoren Zyrtare nr. 83/2003), si një shkollë e lartë universitare me një fakultet të vetëm, Fakultetin e Drejtësisë. Nje vit më parë ishin bërë të gjitha përgatitjet e nevojshme: ishin siguruar kurrikulat, programet mësimore, profesorati, tekstet, pajisjet dhe ishte gjetur ndërtesa, në Rrugën "Avdi Kazani", Nr.1, Tiranë, ku është edhe sot.
http://www.luarasi-univ.edu.al

Universiteti BIZNESI
Universiteti BIZNESI i Licencuar nga MASHT-i me nr. 591/02-1 ofron studime në këto fakultete: Fakulteti Ekonomik, Fakulteti i Emergjencave dhe mbrojtjes në punë, Fakulteti Juridik, etj. Universiteti BIZNESI ...vend i dijes dhe suksesit...
http://www.uni-biznesi.com

Universiteti Dardania
Universiteti Dardania është licencuar nga Ministria për Arsim, Shkencë dhe Teknologji sipas Vendimit nr. 898/02-1, si Institucion Privat për Arsim të Lartë në nivelin universitar dhe pasuniversitar.
http://www.universitetidardania.com

Universiteti FAMA
Universiteti FAMA është themeluar në vitin 2002 në Prishtinë dhe synimi i këtij institucioni është krijimi i një identiteti të veçantë me atë që sot e kanë shumë universitete botërore. I bazuar në plan programet e universitetit të Hardvardit, Arizonës dhe Oksfordit Universiteti FAMA ka plotësuar të gjitha kushtet për licencim.
http://www.universitetifama.eu

Universiteti i Evropës Juglindore
Universiteti i Evropës Juglindore (EJL) është një institucion unik me pesë fakultete: Fakulteti juridik, Fakulteti i administrimit të biznesit, Fakulteti i administratës publike, Fakulteti i shkencave dhe teknologjive të komunikimit dhe Fakultetin e Trajnimit të Arsimtarëve. Universiteti gjithashtu ka edhe dy njësi të tjera akademike, Shkollën e lartë të Gjuhës Angleze dhe Shkollën e lartë të Teknologjive të Informacionit (Informatikës).
http://www.seeu.edu.mk

Universiteti i Prizrenit
Misioni i Universitetit të Prizrenit është të arrijë, prodhojë, aplikojë dhe promovojë dituri dhe t’i arsimojë individët me atë dituri për zhvillimin social, kulturor, ekonomik, shkencor dhe teknologjik të shoqërisë dhe humanizmit tonë. Kjo arrihet duke ngritur mësimdhënien, hulumtimet dhe shërbimet shoqërore në nivel universitar.
http://www.uni-pz.org

Shko tek faqja: 1 2