Universiteti "LUARASI"
Universiteti "LUARASI" u themelua me Vendimin e Këshillit të Ministrave nr. 611, datë 11.09.2003 (botuar në Fletoren Zyrtare nr. 83/2003), si një shkollë e lartë universitare me një fakultet të vetëm, Fakultetin e Drejtësisë. Nje vit më parë ishin bërë të gjitha përgatitjet e nevojshme: ishin siguruar kurrikulat, programet mësimore, profesorati, tekstet, pajisjet dhe ishte gjetur ndërtesa, në Rrugën "Avdi Kazani", Nr.1, Tiranë, ku është edhe sot.
http://www.luarasi-univ.edu.al

Universiteti FAMA
Universiteti FAMA është themeluar në vitin 2002 në Prishtinë dhe synimi i këtij institucioni është krijimi i një identiteti të veçantë me atë që sot e kanë shumë universitete botërore. I bazuar në plan programet e universitetit të Hardvardit, Arizonës dhe Oksfordit Universiteti FAMA ka plotësuar të gjitha kushtet për licencim.
http://www.universitetifama.eu

Universiteti Dardania
Universiteti Dardania është licencuar nga Ministria për Arsim, Shkencë dhe Teknologji sipas Vendimit nr. 898/02-1, si Institucion Privat për Arsim të Lartë në nivelin universitar dhe pasuniversitar.
http://www.universitetidardania.com

Akademia Evolucion
Akademia Evolucion është Shkollë e Arteve Aplikative që ofron nivelin BACHELOR të studimeve, e themeluar në vitin 2005 si Instituti i Modës Evolucion. AE ofron studime me nivel të standardit europian, si dhe është shkolla e parë e Dizajnit të Modës, Kostumografisë, Dizajnit të Komunikimit - Multimedia, Fotografisë në tërë hapësirat shqiptare e licencuar nga MASHT ( nr. 503/02-1 ).
http://www.akademiaevolucion.com

Universiteti i Prizrenit
Misioni i Universitetit të Prizrenit është të arrijë, prodhojë, aplikojë dhe promovojë dituri dhe t’i arsimojë individët me atë dituri për zhvillimin social, kulturor, ekonomik, shkencor dhe teknologjik të shoqërisë dhe humanizmit tonë. Kjo arrihet duke ngritur mësimdhënien, hulumtimet dhe shërbimet shoqërore në nivel universitar.
http://www.uni-pz.org

Universiteti Riinvest
Pas një pune të suksesshme 12 vjeçare, ekspertët e Institutit më të njohur për hulumtime në ekonomi “Riinvest”, lansojnë Universitetin Riinvest. Në bashkëpunim me ekspertët e Intelligent Software Technologies – iSoftT, ofrohen programe të avancuara. Universiteti ynë ka staf të përgatitur në institucionet akademike me renome evropiane dhe amerikane.
http://www.riinvest-uni.net

Kompania Arsimore Jo Publike KRISTAL
Kompania Arsimore Jo Publike KRISTAL, më e hershmja në fushën e arsimit, ka në veprimtarinë e saj arsimimin e brezit të ri. Ajo e shtrin aktivitetin e saj në disa prej qyteteve kryesore të vendit. Edukimi në strukturat arsimore përfshin arsimin parashkollor, 9 vjeçar, të mesëm dhe universitar. Në të gjitha ciklet e formimit të brezit të ardhshëm ofrohet nivel i lartë mësimdhënie, trupë pedagogjike profesioniste, bazë didaktike bashkëkohore dhe shërbime të ndryshme.
http://www.kristal.edu.al

Universiteti “Gjilani“
Universiteti “Gjilani“ në Gjilan është institucioni privat i arsimit të lartë, me karakter mësimor dhe shkencor.
http://www.kugjilani.org

Shko tek faqja: 1 2