Fakulteti i Shkencave Natyrore - Universiteti i Tiranës
Mirësevini në faqet e Fakultetit të Shkencave Natyrore (FShN), Universiteti i Tiranës. FShN është qendra kryesore në Shqipëri për përgatitjen e specialistëve të lartë në matematikë, fizikë, kimi, biologji dhe informatikë; ai është nga institucionet më të rëndësishme për përgatitjen e mësuesve për shkollat e mesme në këto disiplina.
http://www.fshn.edu.al

Fakulteti i Shkencave të Aplikuara të Biznesit në Pejë - UP
Fakulteti i Shkencave të Aplikuara të Biznesit në Pejë themelet i ka nga Shkolla e Biznesit në Pejë dhe Shkolla e Lartë Ekonomike që është themeluar në vitin 1960. Fakulteti gjendet me seli në Pejë dhe ka këto deprtamente: * Administrim Biznesi * Informatikë e aplikuar në Biznes * Menaxhment në Turizëm dhe Hotelieri.
http://www.fshab.org

Fakulteti i Shkencave Teknike të Aplikuara në Ferizaj - UP
Fakulteti i Shkencave Teknike të Aplikuara në Ferizaj është themeluar në vitin 1976 me emrin Qendra për Shkollim të Lartë ku pregatiteshin; inxhinierë të makinerisë si dhe punëtorë me prgatitje të lartë profesionale të zejeve; axhustator, saldues, automekanik dhe zdrukthtarë.
http://www.uni-pr.edu/up/?cid=1,108

Fakulteti i Shkencave Teknike të Aplikuara në Mitrovicë - UP
Shkolla e Lartë Teknike në Mitrovicë që është themeluar në vitin 1961, në vitin 2005 është transformuar në Fakultet i Shkencave Teknike të Aplikuara me këto departamente: * Informatikë Inxhinjerike * Makineri Industriale.
http://www.uni-pr.edu/up/?cid=1,107

Fakultetit i Studimeve Islame Prishtinë
Fakulteti i Studimeve Islame është institucioni më i lartë edukativo-arsimorë dhe mësimor- shkencor i Bashkësisë Islame i cili mirret me studime dhe hulumtime shkencore, e në veçanti nga fusha e islamistikës në Kosovë dhe më gjërë.
http://www.fsi-ks.org