APPK
Ndërmjetësime në punësim, Përkrahje në themelimin e bizneseve, Trajnime profesionale, Organizimi i ngjarjeve të ndryshme, dhe Projekte të veqanta.
http://www.appk.org

Emancipimi Civil Ma Ndryshe
Qëllimet kryesore të organizatës Emancipimi Civil Ma Ndryshe janë: promovimi I qytetarisë aktive dhe pjesëmarrëse, ngritja e vetëdijes qytetare për mbrojtjen dhe kultivimin e trashëgimisë kulturore, avancimi I pozitës së rrinisë në proceset vendim - marrëse promovimi I drejtësisë sociale dhe kontribuimi në proceset e integrimit të Kosovës në strukturat Evropiane nëpërmjet vlerave kulturore, shoqërore, qytetare dhe politike të vendit tonë.
http://www.ecmandryshe.org

Fondacioni i Kosovës për Shoqëri të Hapur
Fondacioni i Kosovës për Shoqëri të Hapur është një organizatë lokale dhe joqeveritare e cila bën pjesë në rrjetin ndërkombëtar të fondacioneve të finansuara nga filantropi George Soros. Rjeti i fondacioneve të Soros-it ka qënë i pranishëm në Kosovë që nga viti 1993. Kjo zyrë ka qënë aktive në fushat e arsimit dhe rinisë, të drejtave të njeriut, shoqërisë civile, mediave, programeve të gruas, si dhe në fusha të tjera. Me vendimin e zotit Soros në Qershor të 1999-ës, zyra e Prishtinës u shndërrua në një fondacion të pavarur, të mbikqyrur nga një Bord kosovar, dhe me personelin e përforcuar.
http://www.kfos.org

Fondacioni Mjaft
Fondacioni Mjaft është një organizatë shqiptare joqeveritare dhe jofitimprurëse qëllimi kryesor i së cilës është të fuqizojë shoqërinë civile, të frymëzojë zhvillimin dhe të shpejtojë ndryshimet positive në vend.
http://www.mjaftfoundation.org

Forumi Rinor Islam
Forumi Rinor Islam është organizatë rinore joqeveritare e themeluar me 05.07.2000, si rezultat i aktivitetit dhe vullnetit të disa të rinjve nga njëra anë dhe nevojës së madhe për një organizatë rinore islame në vendin tonë në anën tjetër.
http://www.fri.org.mk

German Training Center
German Training Center është themeluar në vitin 2002 nga një grup ndërkombëtarësh financuar nga donatori KNH(Kinder Not Hilfe) nga Gjermania. GTC është një organizatë jo qeveritare e regjistruar në zyrën për OJQ-t në Prishtinë si Qendër për ushtrimin e veprimtarive në fushën e trajnimit profesional dhe edukimit, ka statusin e përfituesit publik dhe nuk ka për qëllim fitimin.
http://www.gtc-kosova.org

Instituti për Kërkime Rinore
OJQ “Instituti për Kërkime Rinore” me zyre në Podujevë ka filluar të funksionoj në 6 mujorin e dytë të 2009-tës, fokus primar do të ketë përmisimin e gjendjes së rinisë kosovare, pastaj si fokuse sekondare do të merret edhe me • Të drejta të fëmijëve; • Kulturë; • Edukim/Trajnim; • Integrime Europiane; • Ndërtim të Paqes; • Hulumtime & Analiza; • Sport.
http://www.ikr-ks.org

Këshilli për Mbrojtjen e të Drejtave e të Lirive të Njeriut - KMDLNJ
Këshilli për Mbrojtjen e të Drejtave e të Lirive të Njeriut (KMDLNJ) është themeluar më 14 dhjetor 1989. Misioni i KMDLNJ-së është mbrojtja dhe përparimi i të drejtave të njeriut dhe zhvillimi i demokracisë. KDMLNJ veprimtarinë e vet e zhvillon përmes 30 zyrave (në ëdo njësi komunale) në gjithë territorin e Kosovës.
http://www.cdhrf.org

Lëvizja Mjaft
Lëvizja Mjaft lindi si rezultat i një fushate katët mujore ndërgjegjësimi ndaj çështjeve kyçe që pengojnë zhvillimin social, politik dhe ekonomik të vendit. Ajo ka vendosur një standart të ri në sektorin e shoqërisë civile shqiptare. Visioni kryesor i Lëvizjes Mjaft! është krijimi i një Shqipërie të mirëqeverisur, me qytetarë aktivë, komunitete të forta dhe një imazh pozitiv në botë.
http://www.mjaft.org

NFK – Ndihmë Fëmijëve me Kancer
Ofrimi i kujdesit adekuat ndaj fëmijëve që vuajnë nga sëmundjet malinje duhet të jetë njëri prej prioriteteve i çdo shoqërie, sidomos tani kur statistikat tregojnë rritje të numrit të fëmijëve me këtë sëmundje. Kjo sëmundje kronike dhe me rrezik për jetën kërkon shumë nga fëmijët dhe prindërit e tyre dhe mund të shkakton trauma dhe vështirësi në adaptim të situatës së re në jetët e tyre. Prandaj, është esenciale që të identifikohen nevojat dhe problemet e pacientëve të tillë dhe familjeve të tyre në mënyrë që të ju ofrohet ndihmë adekuate.
http://www.nfk-ks.org

Shko tek faqja: 1 2