Administrata Tatimore e Kosovës
Administrata Tatimore e Kosovës.
http://www.atk-ks.org

Agjencia Kosovare e Mirëbesimit - AKM
AKM-ja është themeluar për të ruajtur apo shtuar vlerën, qëndrueshmërinë afariste dhe qeverisjen e përbashkët të ndërmarrjeve shoqërore dhe publike në Kosovë. Për ndërmarrjet shoqërore, AKM-ja mund të ndërmarrë procedurat e saja të preferuara të privatizimit: Spin-ofin dhe Likuidimin.
http://www.kta-kosovo.org

Agjencia për mbështetjen e NVM-ve
Agjencia Kosovare për mbështetje të ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme.
http://www.sme-ks.org

Agjencioni për Regjistrimin e Bizneseve Kosovare.
Agjencioni për Regjistrimin e Bizneseve Kosovare.
http://www.arbk.org

Agjensioni i Regjistrimit të Bizneseve në Kosovë
Gjej te dhenat online per secilin biznes qe eshte i regjistruar ne Kosove, mjafton vetem ta shkruani emrin e biznesit dhe ose numrin e biznesit dhe mund te gjeni shume te dhena zyrtare per biznesin ne fjale.
http://www.arbk.org

Agjensioni per Promovimin e Investimeve ne Kosove
The Investment Promotion Agency of Kosovo (IPAK) is the primary Government Institution supporting foreign investment in the Kosovo. IPAK provides a wide range of support programmes to help international businesses achieve their relocation objectives and the Agency is also charged with the promotion of exports
http://www.invest-ks.org

Autoriteti i Aviacionit Civil i Republikës së Kosovës
Autoriteti i Aviacionit Civil i Republikës së Kosovës -Kosova Civil Aviation Authority (CAA).
http://www.caa-ks.org

Autoriteti Kombëtar i Kualifikimeve - AKK
Autoriteti Kombetar i Kualifikimeve - AKK.
http://www.akk-ks.net

Komisioni Rregullativ i Prokurimit Publik
Web faqja zyrtare e Komisionit Rregullativ të Prokurimit Publik të Kosovës.
http://www.ks-gov.net/krpp/