ALAC
Konsulence fiskale, ligjore, kontabilitet, certifikime ISO, Auditim, etj.
http://www.alac-al.com

ALAC Consulting
ALAC Consulting shpk eshte nje shoqeri konsulence financiare, ligjore dhe fiskale si dhe gjithashtu realizon hartimin dhe implementimin e ISO 9001, 14001, 22000, ne kompani. Sherbimet shtrihen ne te gjithe shqiperine dhe ne te gjithe llojet e aktiviteteve.
http://www.alac-consulting.com

KAF Financial Group
KAF Financial Group eshte kompani e sherbimeve te kontabilitetit, auditimit dhe financave.
http://www.kaf-ks.com

ZIG Consulting Sh.p.k.
ZIG Consulting Sh.p.k. është Firma e Konsulences kontabile-audituese-ligjore-keshilluese tregtare me profesionale ne Shqiperi. E vendosur ne Tirane, Shqiperi, firma ka me shume se 8 njesi dhe anetaret profesioniste dhe me experience te stafit te saj.
http://www.zig-al.com