2M Consulting
Shërbimet tona fokusohen në këto fusha: - Implementimi i ISO 9001 - Implementimi i ISO 27001 - Implementimi i ISO 14001 - Implementimi i OHSAS 18001 - CE Marking - Vlerësim i Bizneseve - Vlerësim i Pronave - Menaxhimi i Projekteve - Studimi i Fizibilitetit - Plane të Biznesit - Plane të Marketingut - Hulumtim të Tregut
http://www.2m-pro.com

Accounting Auditing and Consulting
Kompania RB-PARTNERS eshte nje kompani me nje staf te sepecializuar ne Kontabilitet Auditim dhe Konsulence.
http://www.rb-partners.com

AEFS BESA
Jemi kompani konsulente e themeluar në vitin 2001. Përmes ofrimit të Shërbimeve Administrative, Ekonomike dhe Financiare, përkrahim zhvillimin e vazhdueshëm Ekonomik të ndërmarrjeve, certifikimin sipas standardeve të menaxhimit total të cilësisë (TQM) dhe Implementimin e Projekteve që kanë për qëllim zhvillimin Socio-Ekonomik të shoqërisë në Kosovë.
http://www.aefs-besa.com

ALAC
Konsulence fiskale, ligjore, kontabilitet, certifikime ISO, Auditim, etj.
http://www.alac-al.com

ALAC Consulting
ALAC Consulting shpk eshte nje shoqeri konsulence financiare, ligjore dhe fiskale si dhe gjithashtu realizon hartimin dhe implementimin e ISO 9001, 14001, 22000, ne kompani. Sherbimet shtrihen ne te gjithe shqiperine dhe ne te gjithe llojet e aktiviteteve.
http://www.alac-consulting.com

BAS Programe
Programi BAS u ofron asistencë ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme në Kosovë për t’u zhvilluar dhe rritur, duke nxitur aftësitë e tyre konkuruese, menaxhimin e marketingut dhe ate financiar, sistemet e menaxhimit të cilësisë dhe plane strategjike biznesi.
http://www.bas-ks.org

EJ BUSINESS CONSULTING
EJ Business Consulting eshte nje kompani shqiptare qe ofron konsulence per kompanite e vogla dhe te mesme, ne Shqiperi, Kosove dhe Maqedoni, per hartimin dhe implementimin e Planeve te Biznesit, Planeve te Marketingut, Studimeve te Fizibilitetit. Gjithashtu kryen Kerkime dhe Studime te Tregut, Prezantime dhe Perfaqesime te Kompanive, Sherbime Komisionere, Trajnime ne fushen e menaxhimit, marketingut, shitjes, burimeve njerezore, etj.
http://www.ejbc.al

INN Consulting
INN Consulting është një ndër kompanitë lidere për kualitet në konsulence te bizneseve te vogla dhe te mesme në Kosovë. INN Consulting ofron shërbime konsulence në menaxhim te biznesit tuaj dhe qeshtjeve financiare.
http://www.inn-consulting.com

Instituti Për Financa dhe Menaxhment
Instituti për financa dhe menaxhment, i themeluar në vitin 2003, është institucion joqeveritar që merret me hulumtime në fushën e ekonomisë, financës, dhe menaxhmentit. Këto fusha janë me rëndësi të madhe për zhvillimin ekonomik dhe rritjen ekonomike, kalimin në ekonominë e tregut, dhe përmbushjen e kërkesave për integrim në Bashkimin Evropian.
http://www.ifm-ks.com

Integra Consulting
Hulumtime dhe analiza tregu; Shërbime dhe konsultime për biznes dhe ndërmarrësi; Trajnime në kontabilitet, financa, marketing, menaxhim, dhe ndërmarrësi; Shërbime të kontabilitetit dhe analiza financiare; Vlerësimin e kapaciteteve organizative; Plane biznesi dhe marketingu; Këshilla për tatime dhe legjislacionin komercial në Kosovë, etj,
http://www.integra-consulting.net

Shko tek faqja: 1 2